Zoek hier naar vacatures
Tijd voor jouw volgende stap?

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met Staffchain recruitment 2.0, mede handelend onder de naam Schuijl Logistieke Professionals, hierna te noemen Staffchain, worden gesloten uit hoofde waarvan Staffchain als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is Staffchain toegestaan om op deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

Artikel 2 Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.
Bruto jaarsalaris: het bruto jaarsalaris is inclusief vakantiegeld en (indien van toepassing) een 13e maand.
Honorarium: de vergoeding aan Staffchain voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de werving en selectieopdracht.
Kandidaat: de persoon die na selectie door Staffchain wordt voorgedragen aan de opdrachtgever.
Opdrachtbevestiging: de schriftelijke vastlegging van de werkwijze waarop de werving en selectieopdracht door Staffchain wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, afspraken m.b.t. publicatie van de vacature op vacaturesites, het afgesproken honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen.
Opdrachtgever: diegene die aan Staffchain een opdracht heeft gegeven zoals in artikel 1 omschreven.
Werving en selectieopdracht: de opdracht waarbij Staffchain ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever introduceert.

Artikel 3 Algemeen
1. Een werving en selectieopdracht eindigt door succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht of door intrekking door opdrachtgever dan wel Staffchain.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Staffchain voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staffchain aan derden
bekend te maken.

Artikel 4 Informatieplicht Opdrachtgever
De Opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan Staffchain te geven die Staffchain redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar werving en selectieopdracht uit te voeren en één of meer kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

Artikel 5 Honorarium
1. Staffchain werkt op basis van een vast honorarium per opdracht. Het honorarium wordt contractueel vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
2. Het volledige honorarium is verschuldigd in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de door Staffchain aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in lid 6.
3. Het honorarium is het vaste bedrag passend bij het afgenomen pakket (alle bedragen zijn exclusief BTW).
4. De facturatie vindt plaats na acceptatie zoals omschreven bij het gekozen pakket.
5. Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Staffchain te betalen.
6. Onder een succesvolle vervulling van opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Staffchain aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Staffchain geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 6 Betalingstermijn en incassokosten
De betalingstermijn van de door Staffchain ingezonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum.

Artikel 7 Garantie
Als de kandidaat binnen de eerste maand wordt opgezegd wegens slecht functioneren, zal Staffchain kosteloos een nieuwe kandidaat zoeken. Uitzonderingen op de garantieregeling zijn: reorganisatie, overnames en andere onvoorziene omstandigheden waardoor de functie komt te vervallen of de kandidaat niet meer in dienst kan blijven.

Artikel 8 Selectie Kandidaat
Staffchain is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is Staffchain niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal Staffchain actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

Artikel 9 Referenties Kandidaat
Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan Staffchain opgeeft, dan is Staffchain niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te geven omtrent de kandidaat. De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door Staffchain niet op juistheid worden gecontroleerd zodat Staffchain geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die Staffchain gekregen heeft. Evenmin is Staffchain verplicht om die informatie aan de opdrachtgever door te geven. Staffchain is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 10 Informatie
Voor zover de kandidaat zelf informatie aan Staffchain geeft omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma’s, is Staffchain niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat Staffchain ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten aanzien van deze informatie is Staffchain volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 11 Inspanningsverbintenis
Staffchain is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Staffchain geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. Opdrachtgever aanvaardt dat Staffchain op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Staffchain heeft geselecteerd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar de beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; Staffchain gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Staffchain sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Artikel 13 Rechts- en rechterskeuze
Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Ten behoeve van Staffchain wordt de arrondissementsrechtbank te Arnhem aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de werving en selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden.
Schuijl Logistieke Professionals gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.